Vedtægter


Vedtægter for Foreningen sclerose.info


§ 1.

Foreningens navn er sclerose.info og foreningen er selvejende non-profit forening (NGO)

Foreningsåret er 1. januar til 31. december.

§ 2.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for sclerose og sygdommens indvirkninger, for herigennem, at forbedre vilkår og muligheder for scleroseramte og pårørende, i Danmark.

Herudover, til stadighed, at formidle den nyeste information om sygdommen, dens virkninger, forskning i behandlingsmetoder og pleje, for herigennem, at udbygge de scleroseramtes muligheder for at tage bedre stilling sygdom, behandling, fremtidige tilværelse og generelle situation.

Som led i opnåelse af formålet, er det hensigten at foreningen, årligt uddele et antal legater, som enkeltvis benævnes ”sclerose-legatet”.

§ 3.

Foreningen optager støttemedlemmer.
Disse betaler normalt et årligt støttebeløb på kr. 265,00 (for pensionister, førtidspensionister, studerende kr, 180,-) og modtager elektronisk nyhedsbrev 4 gange årligt.

Oprettelse af medlemmer sker på foreningens hjemmeside, hvor medlemmer styres fra – både indhold samt betaling (elektronisk).

Et støttemedlem har ingen indflydelse på foreningens drift, da foreningen udelukkende er en informationsforening og skal drives så smidigt som muligt af hensyn til tempoet i en moderne informationsverden.

Et støttemedlem kan deltage på det bestyrelsesmøde, hvorpå foreningens regnskab drøftes og har taleret men ingen stemmeret.  

Foreningen drives desuden af indtægter virksomheder, sponsorater, legater og andre organisationer eller enkeltpersoner der finder, at ville støtte foreningens arbejde.

§ 4.

Foreningen ledes af en bestyrelse som består af 3 – 7 medlemmer.

Bestyrelsens år følger foreningens.

Forenings stifter vælger egenhændigt foreningens første bestyrelse.

Herefter vælger bestyrelsen sine egne medlemmer med simpelt flertal. Alle vil kunne tages i betragtning, dog må sammensætningen ikke overstige følgende fordeling.

  • Maksimalt 2 sclerose ramte.
  • Maksimalt 2 pårørende til sclerose ramte.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, på første møde efter stiftelsen og herefter ved hvert forenings års start.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden med mindst, og så vidt muligt, 8 dages varsel.

Såfremt 2 eller flere medlemmer ønsker det, kan formanden pålægges at indkalde til møde med ovennævnte varsel.

Stifteren af foreningen er ikke på valg og som sådan fast medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen.

Formanden vælges ligeledes for et år ad gangen.

Til den daglige ledelse af foreningen ansætter bestyrelsen en daglig leder / direktør.

§ 5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Alle beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.

§ 6.

Foreningen kan tegnes på følgende måde:

- Af Formanden alene.

- Af 2 bestyrelsesmedlemmer i samråd med Formanden.

- Af den daglige leder i samråd med Formanden.

Ved økonomiske dispositioner over kr. 50.000 kræves dog underskrift af formand og mindst et andet bestyrelsesmedlem i foreningen. Enhver låneoptagelse skal godkendes af bestyrelsen uanset størrelse.

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 7.

Dagsordenen for bestyrelsens første møde i hvert år, skal som minimum omfatte:

  1. Valg af dirigent og referent.
  • Beretning om foreningens virksomhed.

  • Bestyrelsens forslag til foreningens handlingsprogram for de næste 2 år.
  • Fremlæggelse af årsregnskab og årsberetning til godkendelse.

  • Beslutning om anvendelse af overskud, eller underskud iht. godkendte regnskab.
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af revisor
  • Andet

§ 8.

Foreningens regnskabsår følger kalender året. Regnskabet revideres af en, af bestyrelsen, udpeget registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 9.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 deles flertal af den samlede bestyrelse.

§ 10.

Forenings opløsning kan vedtages af bestyrelsen med 2/3 deles flertal.

Samtidigt med en opløsning, træffes beslutning om fordeling af foreningens midler i henhold til foreningens formål.

Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens bestyrelsesmøde 14 januar 2015 og erstatter oprindelige vedtægter fra 10 marts 2003 og september 2002.