Sådan kæmper du for dit kateter

Artiklen er fra bladet Din Viden – 1/2010 - udgivet af Coloplast Danmark A/S

Flere og flere kateterbrugere oplever, at deres hjemkommuner skifter deres type eller mærke af kateter for at spare penge. Men det må de ikke uden videre. Her får du en trin-for-trin-guide til, hvad du kan gøre, hvis du ikke kan bruge det kateter du har fået leveret. Kilderne er Dansk Handicap Forbund (DHF) og Den Uvildige Konsulentrådgivning på Handicapområdet (DUKH).

1 Hvis du modtager et andet kateter, end du plejer
Hvis din kommune sender dig et andet kateter, end det du plejer at få leveret, skal du være opmærksom på følgende:

• Kommunen må gerne sende et tilsvarende kateter hvis de har indgået en ny leverandøraftale – og de ikke kan levere de tidligere anvendte katetre

• Kommunen må ikke sende et kateter, hvis egenskaber er funktionsmæssigt anderledes. Det kan for eksempel være kateterlængden som ændres fra et kort kateter til et længere kateter, det kan være et kateter der ikke længere ligger i vand eller et kateter hvor håndteringen/indføringen er forringet.

Du har følgende rettigheder: • I henhold til Servicelovens § 112 skal der medfølge en begrundelse for, hvorfor kommunen skifter type eller mærke af kateter. Og der skal være en klagevejledning vedlagt

• Hvis du modtager begrundelsen mundtligt, kan du bede om at få den på skrift sammen med klagevejledningen.

• Hvis der ikke er en leverandøraftale, gælder fritvalgsordningen, og så kan du påpege over for din kommune, at du har krav på frit at kunne vælge det kateter, du ønsker at anvende.

• Selvom der er indgået en leverandøraftale, kan du stadig klage. I Socialministeriets vejledning nr. 97, 2006, til Serviceloven står der nemlig, at ”der skal foretages en konkret vurdering af, hvilket hjælpemiddel der er det bedst egnede og billigste for den enkelte ansøger”. Altså skal din kommune begrunde, hvorfor en anden type eller mærke af kateter er bedst for dig. Det er ikke nok, hvis din kommune kun angiver, at det nye kateter er billigere.

2 Hvis du ønsker at klage
• Du kan klage:- Hvis der ikke medfølger en begrundelse – inkl. klagevejledning.
- Hvis der ikke er foretaget en konkret vurdering af, hvilket hjælpemiddel som er bedst og billigst for dig.
- Hvis den konkrete vurdering ikke er komplet. Altså hvis kommunen ikke begrunder, hvorfor det nytildelte kateter er både bedre og billigere.
- Hvis du ikke er tilfreds med indholdet i begrundelsen. • Når du har modtaget din kommunes begrundelse, har du 4 uger (28 dage) til at klage over den. Det betyder, at du inden for de 4 uger som minimum skal gøre opmærksom på, at du ønsker at klage.
• Du kan også indsende en delvis klage og gøre opmærksom på, at der vil følge yderligere dokumentation, f.eks. en lægelig udtalelse. Men forvent ikke, at din kommune går i gang med at behandle din klage, før den har en komplet klagesag.

• Det er altid bedst, hvis du klager skriftligt pr. e-mail eller brev – med kopi til dig selv – for så er der ikke tvivl om dokumentationen. Men en mundtlig klage er også gældende, for kommunen har notatpligt.

• Når du klager, skal du begrunde, hvorfor det kateter, som kommunen nu har tildelt dig, ikke er lige så godt for dig, som det kateter du har anvendt hidtil.

• Du skal gøre dig umage med argumenterne. Det kan f.eks. være, at det nye kateter er længere og dermed er sværere at håndtere, hvis du har nedsat førlighed. Mht. førligheden kan det også handle om, at emballagen er sværere at åbne. Begge dele kan betyde, at du nu skal have hjælp til at kateterisere. Apropos emballagen kan det også være, at det nytildelte kateter ikke kommer klar til brug i en steril saltvandsopløsning, men skal aktiveres/blødgøres med vand fra vandhanen. Det kan være et problem, hvis du ofte får urinvejsinfektioner.

• Indhent gerne en skriftlig udtalelse fra en læge, som kan underbygge dine egne argumenter. Det bør være en speciallæge – f.eks. på den afdeling eller klinik, som anbefalede dig det kateter, du har anvendt hidtil. Ofte er der jo en årsag til, at du i sin tid blev anbefalet en bestemt type kateter.

< • Som helhed står din sag helt klart stærkere – både over for kommunen og ved en eventuel anke – hvis du har en lægelig udtalelse. Det samme gælder kommunens sag – så bliv ikke overrasket, hvis kommunen også indhenter en lægelig begrundelse til sin fordel.

• Du bør give en saglig begrundelse og lade det fremgå at du har afprøvet de tilsendte katetre (gerne mere end én gang) før du indsender din klage.

3 Hvis du vil anke din afgørelse
• Hvis din kommune fastholder sin afgørelse efter at have behandlet din klage, har de pligt til (af egen drift og helt automatisk) at videresende sagen til Det Sociale Nævn. Det er et nævn under den regionale statsforvaltning, som kan omstøde kommunens afgørelse. Men indstil dig på, at det er en proces, som tager tid. I øjeblikket er der op til fire måneders ventetid afhængig af landsdel.

• Hvis Det Sociale Nævn ender med at give kommunen ret, har du mulighed for at anke afgørelsen til Ankestyrelsen, som er den øverste klageinstans på velfærdsområdet. Ankestyrelsen tager kun sager op, som er principielle, og dens beslutninger afgør, hvordan alle kommuner skal forholde sig på et givent område. Ankestyrelsens afgørelser har dog kun betydning i sager hvor alle væsentlige forhold er sammenlignelige med forholdene i de sager de har truffet afgørelser i. Ankestyrelsen har endnu ikke truffet nogen afgørelse om katetre, så der er god grund til at prøve at anke sagen, hvis Det Sociale Nævn giver din kommune medhold.

Artiklen er fra bladet Din Viden – 1/2010 - udgivet af Coloplast Danmark A/S.

More Posts